देव स्तुति


अधोदृष्टे : नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते ।

नमो मन्दगते तुभ्यं निस्त्रिंशाय नमोऽस्तुते ॥

अर्थ : आपकी दृष्टि अधोमुखी है, आप संवर्तक, मन्दगतिसे चलनेवाले तथा जिसका प्रतीक खड्गके समान है, ऐसे शनिदेवको पुनः-पुनः नमस्कार है ।



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution