संस्कृतनिष्ठ हिन्दी


जहाज – पोत, नौका

जरूरत – आवश्यकता

जिक्र- स्मरण, चर्चा

जमानतदार – प्रतिभू

ज़रा – थोडा, तनिक

जश्न – उत्सव, समारोहLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution