संस्कृतनिष्ठ हिन्दी शब्द


तहजीब – शिष्टता, सभ्यता

तलाक –  सम्बन्ध-विच्छेद

तमीज – शिष्टता, सभ्यता

तराना – गान, गाना, गीत

तंगी – न्यूनता, धनहीनता

तिलिस्म – माया, इन्द्रजालLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित लेख


विडियो

© 2021. Vedic Upasna. All rights reserved. Origin IT Solution